hvem som har ansvar for nedsatt funksjonsevne flyktninger ..?


18 Sep
18Sep

hvem som har ansvar for nedsatt funksjonsevne flyktninger ..?

Abloom arrangerte et seminar for å diskutere et viktig tema for mange flyktninger som har funksjonsevne målet var å diskutere situasjonen og Bosetting av flyktninger med nedsatt funksjonsevne i dagens flyktningkrise.

Faridah nabaqqah leder for abloom

Faridah .S.Nabaggala startet seminaret med forklaring for Ablooms jobb for nedsatt funksjonsevne flyktninger og hvordan de jobber for å forbedre livsvilkårene for dem og å ivareta kompetanseheving gjen-nom lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne og spørre om hvorfor Flyktninger med nedsatt funksjonsevne blir sittende på mottak lengre enn de andre.Flyktninger med nedsatt funksjonsevne blir i Norge sittende på mottak uten at kommunene stiller opp og bosetter dem.

Innvandrere med nedsatt funksjonsevne Det finnes begrenset med kunnskap om innvandrere med nedsatt funksjonsevne. Det er imidlertid grunn til å anta at denne gruppen står overfor utfordringer fordi de tilhører to minoriteter. I Norge er 13 % innvandrere

Andelen innvandrere i befolkningen har steget kraftig siden 1970. Ifølge SSB utgjorde innvandrere 13,4 % av folkemengden i Norge per 1. januar 2016, som tilsvarer 698 500 personer. Norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 2,9 % av befolkningen.

Andelen innvandrere økte markant i midten av 2000-årene. Denne økningen samsvarer med utvidelsen av EU til å omfatte flere østeuropeiske land. Innvandrere fra Polen er den største gruppen her i landet, med 95 700 personer. Nesten 14 % av innvandrerne i Norge er fra Polen. Den nest største gruppen er fra Litauen, med 37 400 bosatte, men like bak følger innvandrere fra Sverige.

Levekår for innvandrere med nedsatt funksjonsevne Dobbelt sårbar situasjon

Studier av levekår for personer med nedsatt funksjonsevne viser at disse kommer dårligere ut enn den øvrige befolkningen på en rekke sentrale levekårsområder. Ikke minst gjelder dette innenfor områdene utdanning og arbeid.

Språk- og informasjonsproblemer i kontakt med velferdssystemet

Intervjuer gjort med familier som har barn med nedsatt funksjonsevne viser at disse møter store språk- og informasjonsproblemer i sin kontakt med velferdssystemet. Mange er avhengig av å bruke tolk for å få til en god kommunikasjon. Tolk brukes i for liten grad, og tolker kan mangle kunnskap på områder som helse og funksjonshemming. Dette kan føre til at viktig informasjon ikke når fram (Berg 2014). Innvandrere kan dessuten ha lite kunnskap om helsevesenet og velferdssystemet i Norge.

Manglende sosialt nettverk og rollemodeller

Et kjennetegn ved mange familier med innvandrerbakgrunn som har barn med nedsatt funksjonsevne, er mangel på sosialt nettverk og rollemodeller. Funksjonsnedsettelse kan være et lite omtalt fenomen i deres hjemland, og de kan ha lite kunnskap om hva barnets nedsatte funksjonsevne innebærer. I enkelte miljøer er det heller ikke vanlig at det snakkes høyt om funksjonsnedsettelse, og det kan derfor være vanskelig for familiene å finne fram til andre familier i samme situasjon. Innvandrere er i liten grad medlemmer av interesseorganisasjoner og mangler dermed også denne formen for fellesskap og støtte.

Helsesituasjonen for innvandrere

Det er uklare grenseflater mellom en persons helsesituasjon og en funksjonsnedsettelse. Selv om man har en nedsatt funksjonsevne, kan man ha god helse. Imidlertid kan man anta at dårlig helse indikerer en funksjonsnedsettelse.

IMDI sier at de har jobbet for en ordninger som hjelper ned satt funksjonsevne  og har økt økonomisk tilskudd til kommuner som tar imot nedsatt funksjonsevne flyktninger.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen.

HOVEDMÅL med ordningen : Tilskuddet skal bidra til raskere bosetting av flyktninger med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker. Tilskuddsordningen skal dekke ekstraordinære kommunale utgifter som følger av bosetting av flyktninger med nedsatt fysisk og/eller psykisk funksjonsevne, samt personer med voldelig atferd og rusproblemer eller alvorlige atferdsproblemer.


Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.