Dersom Norge ikke blir veldig mye bedre på å få innvandrere i jobb kan det hende vi må øke skattene eller redusere velferdsordninger, sier Sylvi Listhaug.


28 Sep
28Sep

Det hevder en ny rapport. – Dersom Norge ikke blir veldig mye bedre på å få innvandrere i jobb kan det hende vi må øke skattene eller redusere velferdsordninger, sier Sylvi Listhaug.Den norske velferdsmodellen er både en ressurs og et problem når det gjelder integrasjon av innvandrere og deres etterkommere. Innvandring kan utfordre den historisk utviklede legitimiteten til velferdsstaten, sier utvalgsleder Grete Brochmann.

Høy innvandring av personer med små muligheter for selvforsørgelse vil gi forsterke presset på offentlige finanser.

Norge har så langt ikke lyktes godt nok med å innlemme flyktninger i arbeidslivet. Hovedårsak er mangel på kompetanse.

liten oppsummering på hva som utvalget konkluderte Utvalget har vurdert langsiktige konsekvenser av høy innvandring med særlig vekt på flyktninger. Utredningen belyser innvandringens samfunnsøkonomiske konsekvenser. Videre drøftes det i hvilken grad fortsatt høy innvandring kan komme til å påvirke samhold og tillit i Norge og betydningen av kulturell og verdimessig ulikhet i denne sammenhengen. Utredningen drøfter virkemidlenes treffsikkerhet og kommer med anbefalinger om forbedringer. Til sist presenteres noen overordnede tilnærminger og risikofaktorer knyttet til disse.

denne rapporten ble delt ut den 1 februar 2017

KILDE: Regjeringen.no 

Kommentarer
* E-postadressen vil ikke bli publisert på hjemmesiden.